Dezafectare

DEZAFECTAREA INSTALATIILOR NUCLEARE SI RADIOLOGICE

Dezafectarea reprezinta totalitatea activitatilor necesare a se desfaşura la o instalatie nucleara sau radiologica oprita definitiv, alta decat depozitul definitiv, in vederea eliberarii nerestrictive sau utilizarii amplasamentului. Activitatile desfasurate la dezafectare sunt administrative si tehnice si permit sa inceteze partial sau total controlul organului de reglementare (CNCAN) asupra instalatiei nucleare sau radiologice si includ intocmirea, avizarea si aprobarea de documente, obtinerea de permise si autorizatii, asigurarea resurselor financiare, decontaminarea, dezmembrarea, demolarea, indepartarea controlata a echipamentelor, componentelor, structurilor ca refolosibile sau, predominant, ca deseuri conventionale sau periculoase (radioactive, toxice), demonstrarea indeplinirii criteriilor de eliberare radiologica conditionata sau neconditionata a instalatiei si terenului incluse in proiectul de dezafectare. Pentru dezafectarea instalatiilor nucleare/radiologice sunt necesare o etapa de planificare si una de implementare.

Documentele din perioada de planificare ajuta ca elaboratorii acestora si operatorii activitatii de dezafectare sa considere aspectele principale ale activitatii de dezafectare si, in plus, organismele care le evalueaza pentru avizare si aprobare sa aiba informatiile necesare pentru validarea activitatii de dezafectare. Planificarea dezafectarii se face pana la eliberarea de sub conditiile de autorizare si are in vedere si gospodarirea in deplina siguranta a deseurilor radioactive rezultate din dezafectare, inclusiv asigurarea resurselor financiare pentru costurile estimate ale gospodaririi acestor deseuri radioactive. Etapa finala a gospodaririi deseurilor radioactive este depozitarea finala in depozite la/sub suprafata pamantului sau geologice de adancime in functie de activitatea si timpul de injumatatire al radionuclizilor continuti de deseuri.

Pe perioada planificarii dezafectarii instalatiilor nucleare/radiologice majore se prepara documente specifice (Planul de dezafectare (PD), documente suport pentru PD) care stabilesc si demonstreaza desfasurarea activitatii de dezafectare eficient si in conditii de deplina siguranta pentru persoane si mediu. Planificarea dezafectarii incepe chiar din perioada proiectarii unei instalatii nucleare sau radiologice majore si se revizuieste periodic, la cinci ani, pe perioada operarii sau conservarii instalaţiei nucleare sau radiologice, principalul document elaborat fiind PD. PD se elaboreaza etapizat, din ce in ce mai complex: Planul initial (conceptual) din etapa proiectarii, Planul initial (conceptual) revizuit pe perioada de operare a instalatiei si Planul final (detaliat) de dezafectare pe baza caruia se implementeaza dezafectarea. PD are structura si continutul stabilite de normele nationale in vigoare (cu cerinte standard) sau cerintele exprese ale CNCAN. Continutul trebuie sa fie coerent si minimal, corelat cu instalatia si amplasamentul.

Datorita importantei acordate, in prezent, activitatii viitoare de dezafectare, PD in faza initiala si initiala revizuita sunt necesare la obtinerea autorizatiilor de constructie si operare a instalatiilor nucleare/radiologice majore. PD final este necesar obtinerii autorizatiei de dezafectare a instalatiilor nucleare/radiologice majore (emisa de catre CNCAN) si jalonarii fazelor si activitatilor de implementare a dezafectarii in conformitate cu strategia de dezafectare aleasa (managementul proiectului de dezafectare, cantitatile, categoriile si rutele de gospodarire a deseurilor radioactive, demonstrarea indeplinirii conditiilor de eliberare de sub cerintele de autorizare a cladirilor si solului si obtinerea certificarii de la CNCAN, resursele tehnice, umane si financiare necesare). Numai PD final este aprobat cu caracter executoriu, editiile anterioare ale PD (initial, initial revizuit) fiind analizate si aprobate cu observatii si conditii ce trebuie implementate in reviziile ulterioare ale PD. Dezafectarea se considera incheiata cand criteriile radiologice stabilite de norme sunt indeplinite la locul de desfasurare a dezafectarii si sunt certificate de catre CNCAN si deseurile radioactive rezultate sunt depozitate in siguranta intermediar sau definitiv.

Conform documentelor elaborate de AIEA, in materie de dezafectare se considera trei abordari ca strategie de dezafectare:

Dezmembrare imediata (immediate dismantling) – este strategia prin care activitatile de dezafectare se realizeaza prin operatii continue ce incep relativ repede dupa incetarea definitiva a operarii instalatiilor nucleare si radiologice, in scopul eliberarii de sub cerintele de autorizare.

Dezmembrare intarziata (deffered dismantling) – este strategia prin care activitatile de dezafectare se realizeaza prin operatii initiale intrerupte de o perioada de conservare in siguranta pana la operatiile finale de eliberare de sub cerintele de autorizare.

Confinare (entombment) – este strategia de dezafectare prin care instalatiile cu materiale radioactive sunt acoperite cu structuri izolatoare pe termen lung pana cand radioactivitatea ajunge la un nivel care sa permita eliberarea de sub cerintele de autorizare.

Conform prevederilor Art. 14 lit. l) şi m) din OG 11/30.01.2003, republicata, ANDR (conform HG 1437/18.11.2009, publicat in Monitorul Oficial 865 din 11.12.2009) prin Departamentul pentru Administrarea Nationala a Deseurilor Radioactive (DANDRAD) are, ca atribuţii principale, avizarea documentatiei aferente procesului de dezafectare a instalatiilor nucleare şi radiologice, intocmita de principalii generatori de deseuri radioactive şi coordonarea activitatii de dezafectare a instalatiilor nucleare si radiologice. ANDR primeste pentru avizare, de la titularul de autorizatie, pentru instalatia nucleara sau radiologica la care se aplica prevederile O.G. 11/30.01.2003, republicata, documentatia care este prevazuta de normele in vigoare aprobate prin ordinul Presedintelui CNCAN. ANDR isi exprima punctul de vedere fata de documentatia de dezafectare, independent si inainte de CNCAN, atunci cand din dezafectarea instalatiilor nucleare sau radiologice rezulta deseuri radioactive. Principalul document analizat pentru avizare pentru instalatiile nucleare si radiologice majore este PD.

Coordonarea activitatii de dezafectare la nivel national de catre ANDR presupune un ansamblu de activitati de:

 • colectare si corelare a informaţiilor primite de la titularii de autorizatie nucleara privind dezafectarea si sesizarea/indrumarea acestora in cazuri de necesitate;
 • de propunere-receptionare-avizare de lucrari in cadrul programelor de cercetare-dezvoltare cu finantare de la bugetul de stat sau cercetare-dezvoltare din fondul de dezafectare;
 • de avizare a documentatiilor de dezafectare;
 • de participare la stabilirea si gospodarirea resurselor financiare destinate dezafectarii;
 • de participare la comitetele de coordonare a proiectelor cu finantare nationala si/sau europeana;
 • de participare la luarea deciziilor la nivel national in domeniul dezafectarii instalatiilor nucleare si radiologice si gospodaririi deşeurilor radioactive rezultate din dezafectare pentru armonizarea resurselor si activitatilor institutiilor si organizatiilor cu atributii si responsabilitati in domeniu etc.

Aceste activitati sunt destinate indeplinirii obiectivelor definite in „Strategia nationala pe termen mediu si lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitiva si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice” elaborata de ANDR cu consultarea titularilor de autorizatie. Coordonarea activitatii de dezafectare de catre ANDR prin componentele anticipative si in timp real sprijina desfasurarea in conditii optime si deplina siguranta nucleara a activitatii de dezafectare.

Resursele financiare necesare dezafectarii instalatiilor nucleare/radiologice se constituie prin contributii anuale ale titularilor de autorizatie in conturi deschise de catre ANDR (pentru venituri ale titularului de autorizatie rezultate din activitati comerciale, care se vor utiliza la momentul oportun cu aprobarea ANDR si avizul consultativ al CNCAN) sau in contul titularului de autorizatie, de la bugetul de stat, pentru instalatii de cercetare-dezvoltare finantate integral de la bugetul de stat. Pentru fiecare unitate nuclearoelectrica se deschide un cont la Trezoreria Statului, de catre ANDR, in care operatorul constituie resursele financiare necesare dezafectarii fiecarei unitati, conform unui tarif impus prin HG pe cantitatea neta de energie electrica produsa.

Titularul de autorizatie nucleara are prima responsabilitate in ceea ce priveste dezafectarea instalatiei sale nucleare sau radiologice (la nivel de planificare si implementare) conform prevederilor Art. 27 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata si Art. 24, alin. (1) din OG 11/2003, privind gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive, republicata. In acceptiunea legii, titularul de autorizatie poate indeplini responsabilitatile cu personalul propriu sau prin contractori autorizati corespunzator.

Pentru activitatea de dezafectare, titularul de autorizatie raspunde de:

 • stabilirea unei strategii de dezafectare (dezmembrare imediata, dezmembrare intarziata, confinare) si prepararea/revizuirea PD pe toata perioada cat opereaza si detine instalatia nucleara/radiologica majora;
 • intocmirea documentatiei pentru autorizarea dezafectarii ;
 • stabilirea unui program de asigurare a calitatii;
 • administrarea proiectului de dezafectare si dezafectarea instalatiilor nucleare sau radiologice;
 • asigurarea tuturor aspectelor de securitate si protectie a mediului in timpul activitatilor de dezafectare;
 • efectuarea unei analize de securitate si a unui studiu de impact de mediu pentru activitatea de dezafectare;
 • prepararea si implementarea de proceduri de lucru ce rezulta din PD;
 • asigurarea personalului corespunzator calificat si instruit pentru activitatea de dezafectare;
 • efectuarea de caracterizari radiologice ca suport pentru activitatea de dezafectare;
 • gospodarirea deseurilor radioactive rezultate din dezafectarea instalatiilor nucleare sau radiologice;
 • asigurarea, conform legii, a resurselor financiare necesare sustinerii activitatii de dezafectare pana la depozitarea definitiva a deseurilor radioactive rezultate din dezafectare;
 • garantarea indeplinirii criteriilor de eliberare de sub conditiile de autorizare in urma controlului radiologic final;
 • pastrarea inregistrarilor si documentelor elaborate pe timpul activitatii de dezafectare si transmiterea de rapoarte conform solicitarilor organismului de reglementare (CNCAN) si autoritatii de coordonare (ANDR).

Raspunderea in domeniul dezafectarii poate fi transferata de catre titularul de autorizatie catre ANDR dupa incheierea perioadei de exploatare a instalatiilor nucleare sau radiologice (conform Art. 24, alin. (2) din OG 11/2003, republicata) prin Hotarare de Guvern in cazul reactoarelor nucleare (conform Art. 5, alin. 2 din OG 7/2003 privind utilizarea in scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare, republicata in baza legii 27/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2003).

ANDR preia atributiile de dezafectare a instalatiilor nucleare si/sau radiologice in cazul in care resursele financiare rezultate prin lichidare judiciara sunt insuficiente (Art. 29, alin.(3) din OG11/2003, republicata). Statul garanteaza, prin ANDR, ca nu va exista nici o situatie in care instalatiile nucleare sau radiologice vor ramane, dupa perioada de operare, intr-o stare de nesiguranta radiologica pentru persoane si mediu.

ANDR, ca autoritate nationala care coordoneaza activitatea de dezafectare a instalatiilor nucleare, care poate raspunde de activitatea de dezafectare in situatii prevazute de lege, care urmareste si contribuie la instituirea cadrului legal de constituire a resurselor financiare necesare dezafectarii instalatiilor nucleare, gospodaririi deseurilor radioactive si depozitarii finale a acestora, ajuta la asigurarea celor mai bune conditii pentru desfasurarea eficienta a activitatilor de dezafectare a instalatiilor nucleare din Romania, premisa majora a castigarii increderii populatiei fata de activitatile nucleare viitoare.