Interes publicAchiziții publiceAnunțuri achizițiiInvitatie achizitie servicii organizare ”Conferinţa Ministeriale Regionale privind Energia, Tehnologia Nucleară şi Managementul Deşeurilor Radioactive”, în 24 – 27 octombrie 2018, la Bucureşti, în România

Invitatie achizitie servicii organizare ”Conferinţa Ministeriale Regionale privind Energia, Tehnologia Nucleară şi Managementul Deşeurilor Radioactive”, în 24 – 27 octombrie 2018, la Bucureşti, în România

ERATA – COMPLETARE CAIET DE SARCINI

Referitor la achiziţia directă de servicii de organizare evenimente conform anunţ SICAP ADV1023045/09.07.2018, formulăm următoarea erată in vederea completării Caietului de sarcini:

In vederea  organizării  ”Conferinţei Ministeriale Regionale privind Energia, Tehnologia Nucleară şi Managementul Deşeurilor Radioactive”, Palatul Parlamentului pune la dispoziţia Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, cu titlu gratuit, sala “Nicolae Iorga” pentru zilele de 25 şi 26 octombrie 2018.

Nr Anunt SICAP  ADV1023045/09.07.2018

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive (ANDR) achiziţionează, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, prin achiziţie directă, servicii de organizare evenimente CPV 79952000-2.

Modalitatea de achiziţie:

Procedura de atribuire: achiziţie directă prin procedură simplificată proprie

Sursa de finanţare: BVC ANDR

Valoarea estimată a achiziţiei : 135015,84 lei fara TVA

Modalitatea de prestare a serviciilor: pe bază de contract de servicii

Limba de redactare a ofertei: limba română

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la termenul de depunere a ofertelor

Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scazut

Data-limită de depunere a ofertelor: 20.07.2018 ora 12.00

Plata se va efectua cu OP în contul deschis la Trezoreria statului in max 30 zile de la emiterea facturii şi recepţie.

Documentele ofertei vor fi următoarele:

1. Certificatul constatator  emis de ONRC sau a altor documente relevante care să dovedească forma de înregistrare şi, după caz, apartenenţa din punct de vedere profesional din care să reiasă  că operatorul economic are capacitatea profesională de a presta serviciile care fac obiectul contractului. Datele înscrise în acestea trebuie să fie reale/actuale la data-limită de depunere a ofertelor;

2. Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcţia Impozite si Taxe Locale a unităţii administrativ-teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social, în original sau copie conformă cu originalul, din care să rezulte situaţia obligaţiilor scadente în luna anterioară celei în care se depun ofertele;

3. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile articolelor 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul 1).

4. Documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional conform prevederilor legale din ţara în care ofertantul este rezident (persoane fizice/juridice străine).

5. Oferta tehnică în conformitate cu specificaţiile Documentatiei de atribuire publicată pe site-ul ANDR la secţiunea Anunţuri/Achiziţii.

6. Oferta financiară (Formularul 3) si Centralizatorul de preturi;

7. Angajamentul privind clauzele contractuale si a respectării obligațiilor relevante din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă (Formularul nr. 2)

Ofertele se vor depune la scretariatul ANDR situat în Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 1, sector 1, Bucureşti până la 20.07.2018 ora 12.00.

Oferta care va fi desemnată câstigatoare în urma aplicării criteriului de atribuire va fi postată in SEAP sub denumirea “Pachet servicii conform anunţ de publicitate nr.”.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea Contractantă : ANDR strada D.I. Mendeleev, nr 21-25, sector 1, Bucureşti, Tel +4021 316 80 01 , Fax +4021 312 14 10, E-mail ramona.badea@andrad.ro

Regasiti atasat

1 Invitatie de Participare

2 Documentatie de Atribuire

3 Formular 1

4 Formular 2

5 Formular 3