Interes publicAchiziții publiceAnunțuri achizițiiINVITATIE DE PARTICIPARE – Produse de birotica si Papetarie

INVITATIE DE PARTICIPARE – Produse de birotica si Papetarie

NR. ANUNT ADV1020122/22.06.2018

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive (ANDR) achiziţionează, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind  achiziţiile publice, prin achiziţie directă, Produse de birotică şi papetărie. 

CPV 30192700-8 – Produse de  birotică şi papetărie

Modalitatea de achiziţie

Procedura de atribuire: achiziţie directă

Sursa de finanţare: BVC ANDR

Valoarea estimată a achiziţiei : 12000 lei fără TVA

Modalitatea de prestare a serviciilor: pe bază de contract

Limba de redactare a ofertei: limba română

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul de transmitere a ofertelor

Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scazut

Data-limită de depunere a ofertelor: 29.06.2018 ora 12.00

Plata : se va efectua cu OP  în contul  deschis la Trezoreria statului in max 30 zile de la emiterea facturii şi recepţia produselor.

Documentele ofertei vor fi următoarele:

I. Certificatul constatator  emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de înregistrare şi, după caz, apartenenţa din punct de vedere profesional din care să reiasă  că operatorul economic are capacitatea profesională de a furniza produsele care fac obiectul contractului. Datele înscrise în acestea trebuie să fie reale/actuale la data-limită de depunere a ofertelor.

II. Propunerea financiară Aceasta se va face atât pentru o unitate, cât si pentru valoarea totală, si va fi exprimată în lei fără TVA. Evaluarea ofertelor financiare se va face prin compararea preţurilor totale, fără TVA. In preţul ofertat va fi inclus şi preţul transportului produselor la magazia ANDR ( Str. Mendeleev nr 21-25, etaj 3, sector 1, Bucuresti). Oferta financiară se va face pentru toate produsele si cantităţile solicitate. Nu se admit oferte part  iale.

III. Propunerea tehnică Aceasta va fi elaborată în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini. Caietul de sarcini este disponibil pe site-ul ANDR, secţiunea Anunţuri/Achiziţii.

Oferta care va fi desemnată câştigătoare în urma aplicării criteriului de atribuire va fi postată în SEAP sub denumirea “Oferta conform anunţ de publicitate nr….”.

Având în vedere cele menţionate mai sus, vă rugăm să ne transmiteţi oferta dvs la e-mail contact@agentianucleara.ro, până la data de 29.06.2018 ora 12.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea Contractantă : ANDR  strada D.I. Mendeleev, nr 21-25, sector 1, Bucureşti, Tel +4021 316 80 01 , Fax +4021 312 14 10, E-mail  contact@agentianucleara.ro

INVITATIE

CAIET DE SARCINI